Home | Porcelain | PR128 BAVARIAN PLATES

PR128 BAVARIAN PLATES

Set of 12 Bavarian ‘Black Knight’  H

10 1/2″ Plates